confessions

sophos

βετεράνος♛  · 13 Ekim 2017 Cuma

  1. toplam giri 3153
  2. takipçi 73
  3. puan 88236

diofizit

sophos
hristiyanlıkta isa'nın kimliği ve tabiatı hakkında bir görüş ve bu görüşe sahip olan kişi ya da bu görüşü savunan kiliseler.

isa'nın yarı insan, yarı tanrı olduğuna inananlara diofizit denir.
Nestorius'un savunuculuğunu yaptığı görüştür. Monofizit kavramının zıttıdır. Meryem'in, Tanrı olan İsa'nın değil, insan olan İsa'nın annesi olduğuna inanırlar.
Mucizler yaptığı zaman tanrı olduğunu düşünürler.

Günümüzde Asuri (Nasturi) ve Keldani kiliseleri diofizit görüşe sahip olan kiliselerdir.

monofizit

sophos
Hristiyanlıkta isa'nın kimliği ve tabiatı hakkında bir görüş ve bu görüşe sahip olan kişi ya da bu görüşü savunan kiliseler. Diofizit kavramının zıttıdır.
Kısaca; isa'nın hem insan hem de tanrı olan tek bir tabiatı bulunduğunu ileri sürerler.

Buna göre kelam İsa ile birleşmeden önce de isa Tanrı idi ve Meryem'den doğan çocuk (İsa) tam bir insan ve tam bir tanrıdır. Dolayısıyla da Meryem Theotokos yani Tanrı'nın annesidir. İsa'da bulunan Tanrılık ve İnsanlık özellikleri geğişmeksizin birleşmişlerdir ve birbirinden ayrılamazlar, dolayısıyla haç üzerinde acı çeken isanın sadece insani doğası değil aynı zamanda da tanrısal doğasıdır.

Monofizit kiliseler;
Ermeni Apostolik Kilisesi (Gregoryen)
Süryani Kadim Kilisesi (Yakubi)
Mısır Kıpti Kilisesi (Koptik)
Habeş Kilisesi

Halkedon (Kadıköy) Konsülü'nün kararını benimsemeyip evrensel Kilise'den ayrıldılar. Bu Kiliseler günümüzde de Halkedon karşıtı Doğu Kiliseleri adıyla anılmaktadırlar

Her ne kadar Monofizit Kiliseler olarak adlandırılsalar da, yukarıdaki Hristiyan cemaatleri bu adlandırmaya karşı çıkıp Eutyches'in öğretisini (Monofizit görüşü) sapkın ilan etmişlerdir. Halkedon Konsülü'nün kararını tanımayıp aynı zamanda Monofizit görüşe de karşı çıktıkları için, bu Kiliseler Hristolojik görüşlerini "Miafizit" olarak nitelendirirler. Miafizit görüş, Tanrı'nın Oğlu Logos'un Bakire Meryem'den insan doğası alması (vücut bulma) sırasında Mesih'in Tanrı ve insan doğalarının birleştiğini ve hep birlik içinde kaldığını öğretir. Bu birleşmeden dolayı, Mesih'de iki ayrı doğa bulunduğunu söylemek mümkün değildir.

bu görüşün diofizit görüşten farkı, isa'da var olduğuna inanılan insani ve tanrısal tabiatların katışma ve değişme olmaksızın tek bir tabiatta birleşmesi ve tek tabiata dönüşmesidir.

kıpti

sophos
(ingilizce: copt) Eski mısır halkına daha sonra da kıpti kilisesine bağlı mısırlı hristiyanlara verilen ad. Mısır'ın Araplar tarafından fethinden (641) sonra birçok kıptinin müslüman olması nedeniyle bu deyim yalnızca hristiyanlar için kullanılmaya başladı.

sosyalist devrim

sophos
Marks'ın öngördüğü devrim türü olan sosyalist devrim, iktidarın kapitalist sınıftan işçi sınıfına geçmesi anlamına gelir. İşçi sınıfı ile kapitalistler arasındaki ilişkileri değiştirerek, işçi sınıfının egemen olması demektir; üretim araçlarının toplumsallaştırılması yoluyla, kapitalizmin ortadan kaldırılması demektir.

kaynak: Sosyalizmin ABC'si - Leo HUBERMAN
201 /