confessions

sophos

βετεράνος♛  · 13 Ekim 2017 Cuma

  1. toplam giri 2927
  2. takipçi 71
  3. puan 82726

magna carta

sophos
Anlamı, latince: büyük ferman
1215'te ingiliz kralı john tarafından yazılmış, Aslen, Papa III. Innocent, Kral John ve baronları arasında, kralın yetkileri hususunu karara bağlamak amacıyla imzalanmıştır.
kralın kanunlara uygun davranmasını ve hukukun kralın arzu ve isteklerinden daha üstün olduğunu kabul etmesini zorunlu kılıyordu.
halkın bireysel hak ve dokunumazlıklarını tanımış, kralın yetkilerini kısıtlamıştır.
dünyada demokratikleşmenin ilk örneği kabul edilir.
orta çağ'ın en önemli hukuki belgesidir.
bazı yerlerde magna charta veya Magna Carta Libertatum (Latince: "Büyük Özgürlük Fermanı") olarak geçer.

antifa

sophos
normalde anti-faşist'in kısaltmasıdır. fakat anti fascist action (almanya'daki: antifaschistische aktion) diye bir tüzel grup vardır bu grubu kastederler.
birçok yerde duvarlarda antifa yazar; yunanistan, bosna vb.
anti-faşizm iyidir ama bu grup ve gruptakiler çoğunlukla anarşist olup anti-faşizmden başka her şeyi savunurlar.

cetvel

sophos
Tarihte ilk cetvellerin kalıntıları milattan önce 1500 yılları civarında bugünkü Hindistan'da görülmüştür.
Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre çizgileri düzgün çizmeye yarayan, tahtadan, plastikten veya madenden yapılmış dereceli veya derecesiz araç anlamına gelen cetvelin birçok çeşidi bulunmaktadır. Ancak ilk olarak, akla gelen kullanımı ile cetvel daha ziyade santimetre uzunluklarını ölçmeye yarar. Cetvelin kullanıldığı alanlar, teknik çizim, geometri, terzilik, mimari, inşaat gibi alanlardır ve aynı zamanda çeşitli hesaplamaları tablolaştırmada kullandığımız bazı uygulamalar da cetvel olarak adlandırılır.

a harfi

sophos
a, bilinen çoğu alfabenin ilk harfidir. şimdiki suriye ve filistin in coğrafyasında yaşayan sümerler, alfabelerinin ilk harfi olan alef´i (öküz) bu harfle sembolize etmişlerdir. sümerler, mısırlılar ın hiyeroglif yazısındaki öküz resmini a harfinin sembolü olarak almışlardır. eski yunanlılarsa a harfini, kendi alfa harflerini yazmak için kullanmışlardır. arap halfesinde ise elif halen kullanılmaktadır. romalılar ise a harfine şimdiki görünümünü vermişlerdir.

a, yazınlarda en fazla kullanılan üçüncü harftir.

sesbilim bakımından kalın ünsüzlerin düz ve geniş olanıdır.

bu şekil “ŏ” öküzün başıdır. Ve eski dilde öküz ve yem'in adı “alfa” ve “alef ” olduğundan Fenikelilerden Avrupa'ya bu harf “a” şeklini aldı. Ona Alfa [İlk harf] dediler.

nil nehri

sophos
Dünya'nın en uzun akarsuyu ve en uzun nehri.
Nil Nehri, “Nil” sözcüğü (Arapça: an-nīl) Yunanca “nehir yatağı” anlamına gelen Neilos sözcüğünden gelmektedir. Antik Mısır Dili'nde, nehir iteru diye adlandırılmıştır. İteru, “büyük nehir” anlamına gelir.
Batıdan Victoria gölü'ne dökülen Kagera Nehri Nil'in başlangıcıdır. Nil'in en uzak kaynağından başlayarak uzunluğu 6688 km'dir. Nil, Victoria gölü'nden çıktıktan sonra Bahr-ül-Gazal adını alır. Doğu'dan gelen Bahr-ül-Arap koluyla birleşince Beyaz Nil adını alarak kuzeye doğru akmasına devam eder. Hartum'da, Mavi Nil ile birleştikten sonra Nil adını alır. Mısır'ı kuzeye doğru baştan başa geçen Nil, Dimyat yakınlarında çok geniş bir delta yaparak Akdeniz'e dökülür. Nil üzerindeki Asvan barajı dünyanın en büyük barajlarından biridir. Havzası Afrika kıtası'nın onda birini kaplar.

amazon nehri

sophos
Amazon Nehri, taşıdığı su bakımından dünyanın en büyük, uzunluk bakımından da dünyanın ikinci nehridir. Büyük Okyanus yakınlarında, And dağlarından doğar. Doğuya doğru akarak Atlas Okyanusu'na dökülür. Uzunluğu 6299 km, denize taşıdığı su saniyede 120000 m3'tür. En önemli kolu Madeira (3500 km) nehridir. Amazon'un ağzındaki çeşitli adaların en büyüğü 42000 km2 yüzölçümü olan Marajo'dur. Nehrin ağzından binlerce kilometre içerilere doğru çeşitli büyüklükte gemiler işler. Taşıdığı su miktarı Mississippi, Nil, ve Yangtze Nehirlerinin taşıdıkları suların toplamından fazladır (tüm dünya nehirlerinin taşıdığı suyun yaklaşık % 20-25 ini taşıdığı sanılmaktadır).

hasan ali ediz

sophos
Rus kasikleri çeviemeni Dostoyevski, gorki, gogol, turgenyev, cehov, puşkin de dahil onlarca eseri çevirmiştir.
70'e yakın çeviriye imza atmış yetkin ve öncü çevirmenlerimizdendir.

Sırbistan'ın Priboy kasabasında doğdu ve on bir yaşına kadar orada yaşadı. Balkan Savaşı'ndan sonra 1913 yıllarında ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti.
Telgrafçı babası 1914 yılında askere alınınca ailenin maddi durumu kötüleşti.
Hasan Ali Ediz, gündüz okula devam etmek ve akşamları ekmek fırınında çalışmak durumda kaldı. 1919'da istanbul'un ingilizler tarafından işgali sırasında işgale karşı bildiri dağıtmaktan tutuklandı. 1921 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Faküktesi'ne girdi. Maddi yetersizlik sebebiyle askeri tıp akademisi'ne geçti. 1921 yılından 1930 'lu yıllara kadar Türkiye Komünist Partisi (TKP) içinde çalışma yürüttü. merkez komitesi ve politbüro'ya seçildi. 1923 1 mayıs'ında komünist bildiri dağıttığı için tutuklandı. Nisan 1924'te ikin kez tutuklandı ve Askeri tıp akademisi'nden atıldı. İki ay hapiste kaldı. 1925'te Sovyetler Birliği'ne gitti. Türkiye'de değilken 15 yıl kütek cezasına çarptırıldı. Orada kaldığı beş yıl içinde bir yanda siyasal faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da tıp eğitimine devam etti. Türkiye'ye döndükten sonra, 1930-1935 yılları arasında hapis yattı.

Sonraki yıllarda, kendini tümüyle yazarlığa ve çevirmenliğe verdi. Devlet kitapları müdürlüğü'ne danışman okarak girdi ve buradan emekli oldu.

Milli eğitim bakanlığı'nda dünya klasikleri dizisinin gerçekleşmesinde önemli katkısı oldu. Fransızça,rusça ve sırpça bilen ediiz, pek çok klasik ve çağdaş yapıtı türkçeye kazandırdı.ölümünden sonra Türkiye Yazar Sendikası (Tys) tarafından hasan ali ediz çeviri ödülü verilmeye başlandı. Ne var ki bu ödül, Tys'nin 12 eylül darbesi'nden sonra kesintiye uğradı.

Hasan ali ediz'in rusça aslından yaptığı suç ve ceza çevirisinin faeklı yayınevlerinde onlarca basımı yapılmıştır. Çeviri ilk olarak 1948-1959 yılları arasında (3 cilt, Milli eğitim bakanlığı) yayınlanmıştır.

172 /