confessions

sophos

βετεράνος♛  · 13 Ekim 2017 Cuma

  1. toplam giri 2952
  2. takipçi 71
  3. puan 83422

kafkas tebeşir dairesi

sophos
Bertolt Brecht'in 1994'te yazdığı dört bölümden oluşan seyirlik bir oyundur.

yazarın en uzun eseri olmak gibi birçok özelliği içinde barındırır. Epik tiyatronun belirgin bir örneği olan Kafkas Tebeşir Dairesi, çok katmanlı, zengin alt okumaları olan bir oyundur, içinde farklı konuları barındırarak, izleyiciyi sürekli canlı tutar.
Oyunu Türkçe`ye Can Yücel kazandırmıştır.
Annelik teması vardır.
Sınıflar,Emek,mülkiyet vb. anlatılır.
Beğendiğim tiyatro oyunudur.

havana

sophos
Küba'nın başkenti olan eyalet.

küba adası'nın kuzey kıyılarındaki önemli bir ticaret merkezidir.

Puronun anavatanıdır ve bütün dünyada ünlü olan tütünleri ile sigaraları başlıca ihraç maddeleridir.

canberra

sophos
Avustralya'nın başkenti.
Avustralya'da denizden uzak en büyük, tüm şehirler içinde de sekizinci büyük şehridir.
Başkent işlevi görmek üzere yapay olarak kurulan kentlerin örnek tipidir.
yeni güney gal'in (avusturalya'da bir eyalet) güney doğusunda, federal bölgede 1913'de kurulmasına başlandı ve 1927'de kenti inşası sona erdi. kentin planı amerikalı walter burley griffin tarafından hazırlandı. avustralya parlementosu ilk toplantısını 1927'de burada yaptı. kent son yıllarda hızla gelişti.

kanun-i esasi

sophos
Türk tarihinin ilk, Osmanlı Devleti'nin ilk ve son anayasasıdır.

Padişah Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ile V. Murat Padişah olmuştur.
V. Murat'ın sağlığının bozulması ve akıl hastalığı nedeni ile tahttan indirilmesi sonrasında anayasa ve meşrutiyete taraftar olduğunu açıklayan II. Abdülhamid'in tahta çıkarılmasına neden olmuştur.

II. Abdülhamid tahta çıktıktan sonra Mithat Paşa'nın zorlaması ile anayasa hazırlamak üzere komisyon kurulmuştur. Mithat Paşa'nın etkisinde çalışan Komisyon, 1875 tarihli Fransa Anayasası ile 1831 Belçika Anayasalarından esinlenerek bir anayasa taslağı kaleme almış ve Padişaha sunmuştur.
II. Abdülhamid, kendi yetkilerin arttırmak üzere bazı değişiklikler yapmış ve gerektiğinde ülkeden uzaklaştırma (sürgün) yetkisini Padişaha veren bir hükmün anayasaya girmesini sağlamıştır.

II.Abdühamid tarafından 23 Aralık 1876'da (bazı yerlerde 24 aralık 1876) ilan edilmiş, 1878'de II. Abdülhamid tarafından askıya alınmış, 24 Temmuz 1908 ihtilali sonucunda yeniden yürürlüğe girmiş ve kısmen 20 Nisan 1924 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır.

jön türkler

sophos
Osmanlı Devleti'nde, Padişah Abdülaziz'in mutlakiyet idaresini yıkıp yerine meşrutiyet idaresini kurmak isteyenler vardı. Osmanlı İmpartorluğu çöküyordu. İmparatorluğun Balkan kesiminde bulunan milletler, istiklalleri uğruna sık sık ayaklanıyorlardı. Memleketin kurtuluşunu meşruti idarede gören bazı gençler, birleşerek Avrupalıların "Jön Türkler" veya "Genç Osmanlılar" dedikleri, Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ni 1866'da kurdular.

19. yüzyılda avrupa'da meşrutiyet ve cumhuriyet idarelerinin yaygınlaşmaya başlaması osmanlı topraklarındaki bir çok ulusları da etkiledi. balkanlarda bağımsızlık isteyen uluslar sürekli ayaklanmalar çıkarmaya başladılar. kurtuluşu meşrutiyette gören bazı osmanlı gençleri bir araya gelerek avrupalılarin jön türkler dediği genç osmanlılar cemiyetini kurdular. başlica üyeleri mehmet bey, reşat bey, nuri bey, ayetullah bey, namık kemal, refik bey, ziya paşa, ali suavi ve agah efendi'dir. bu gençler her ne kadar rejimi yıkamadılarsa da, osmanlı imparatorluğunda, hürriyet ve meşrutiyet fikirlerinin kökleşmesinde büyük rol oynadılar. ittihat ve terakki cemiyeti (birlik ve ilerleme) önemli jön türk teşkilatlarından biriydi.

bağıt

sophos
hukuksal sonuç doğurmak amacıyla iki ya da daha çok kimsenin ya da kuruluşun karşılıklı ve birbirlerine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem,
akit veya sözleşme.

yortu

sophos
Hristiyanların dini bayramlarına verilen ad.
İsa'nın yaşamını, ölümünü, dirilişini ve azizlerin yaşamlarına yansımış olan erdemlerini anmak üzere kilisenin belirlediği kutsal günlerdir.
yunanca'da bayram, kutlama, şenlik anlamlarina gelen ve "yorti" seklinde okunan "giorti" kelimesinden türkçeye geçmiştir.

meşrutiyet

sophos
Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan yönetim biçimi.
Yürütme yetkisi hükümdarda, yasama yetkisi parlamentodadır.
175 /